@yyrdotim 有好多种 barcode 字体,比如做书籍装帧时会用 barcode 字体来画出 ISBN 条码和价格条码

倪爽设计顾问,倪爽设计工作室

@yyrdotim 有好多种 barcode 字体,比如做书籍装帧时会用 barcode 字体来画出 ISBN 条码和价格条码

FIN

Scroll to Top